Algemene voorwaarden

Pakhuisluiken


Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud.
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Nadere informatie Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Algemene voorwaarden

Lupa Graphica verleent diensten en verricht werkzaamheden op het gebied van design, multimedia en het ontwikkelen van identiteiten voor producten, bedrijven en diensten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van producten en/of diensten van Lupa Graphica, onder meer op de totstandkoming, de inhoud en de eventuele vervolgopdrachten, presentaties en pitches.
1. Begroting
* Begrotingen zijn geheel indicatief tenzij anders vermeld. * Begrotingen zijn wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden * Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden alle prijzen exclusief BTW, verzend- en transportkosten en eventuele reis- en verblijfskosten. Indien de opdrachtgever nalaat de opdracht schriftelijk te bevestigen, maar er desondanks mee instemt dat Lupa Graphica een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de begroting als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Lupa Graphica eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
2. Uitvoering van werkzaamheden
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat nodig of wenselijk is, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke, rechten vrije/afgekochte en duidelijke gegevens of materialen. Voor zover door de opdrachtgever verstrekte gegevens na opgave door hemzelf worden gewijzigd, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van Lupa Graphica, het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van (conflicterende) octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, deze plicht ligt in zijn geheel bij de opdrachtgever.
3. Gebruiksrechten
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan diens betalingsverplichtingen ingevolge de overeenkomst, verkrijgt hij het exclusieve recht tot het gebruik van het werk binnen Nederland, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemmingen. Zijn er over de bestemmingen geen afspraken gemaakt, dan blijft de rechtenverdeling beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Lupa Graphica aantoonbaar te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Lupa Graphica niet gerechtigd de genoemde gebruiksrechten te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan oorspronkelijk is overeengekomen. Voor elk gebruik van de rechten waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Lupa Graphica zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-. Lupa Graphica heeft de vrijheid om het werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de opdrachtgever daartegen zwaarwegende bezwaren kenbaar maakt.
4. Eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, naburige rechten, het modelrecht, het auteursrecht en rechten op presentaties die hiermee verband houden, zoals bijvoorbeeld rechten op slogans en slagzinnen toe aan Lupa Graphica. De in het kader van de opdracht, waaronder mede begrepen presentatie en andere bijeenkomsten ter verwerving van opdracht, door Lupa Graphica tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of digitale bestanden, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
5. Betaling
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Lupa Graphica kan maandelijks haar honorarium in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is op punt van zijn betalingsverplichting, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken. Indien de opdracht, om welke reden en op welke wijze dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte gebruikersrecht te vervallen.
6. Garantie.
Lupa Graphica garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
7. Bezwaarplicht
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Lupa Graphica niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Lupa Graphica jegens elkaar een bezwaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
8. Geheimhouding
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derde, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
9. Nederlands Recht
Op de overeenkomst tussen Lupa Graphica en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Lupa Graphica en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam